اعضای اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف رایانه و تلفن همراه سبزوار:

مجید فارابی

مجید فارابی

رئیس اتحادیه
سید حمید صفاری

سید حمید صفاری

نایب رئیس اول اتحادیه
ابوالفضل باغانی

ابوالفضل باغانی

نایب رئیس دوم اتحادیه
سید رضا معصومی

سید رضا معصومی

دبیر اتحادیه
حمیدرضا آغشته مقدم

حمیدرضا آغشته مقدم

خرانه دار اتحادیه
وحید عظیمی راد

وحید عظیمی راد

بازرس اتحادیه
شکیبا باشید.
سیستم در حال انجام درخواست شما می باشد.