تداخل صنفی

تداخل صنفی

دسته : اخبار _ 1396/9/5

به کلیه اعضای اتحادیه رایانه و تلفن همراه دارای تداخل صنفی ابلاغ می گرددکه باتوجه به درخواست اعضای صنف تعمیرات تلفن همراه از این تاریخ با واحدهای دارای تداخل صنفی مطابق قانون برخورد خواهد شد.